Cena Netto:
6 776.00 PLN
Brutto: 8 334.48 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Umiejętność pisania własnych skryptów powłoki systemowej
 • Zdolność wybierania adekwatnych narzędzi do postawionych zadań
 • Umiejętność modularyzacji złożonego skryptu
 • Umiejętność analizy dostarczonego i własnego kodu
 • Stosowanie rzadko używanych i wydajnych konstrukcji językowych
 • Weryfikowanie poprawności rozwiązań i diagnozowanie błędów w skryptach powłoki
 • Kontrola poprawności danych przyjmowanych i wyprowadzanych z systemu

Cel

 • Zapoznanie się z mechanizmami działania powłoki systemowej
 • Zapoznanie się z możliwościami dostępnymi w małych narzędziach do przetwarzania tekstu
 • Poszerzenie wiedzy o działaniu użytkownika w systemie
 • Zaznajomienie się ze sposobem programowania w powłoce systemowej w stopniu wystarczającym do pisania własnych skryptów

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla operatorów, administratorów oraz programistów pracujących w systemach zgodnych z normą POSIX. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z użytkowaniem systemu, programowaniem skryptów oraz przetwarzaniem okazjonalnym. Przykłady wykorzystywane w czasie ćwiczeń, odpowiadają zestawom danych spotykanych w pracy w dużych, złożonych systemach i centrach przetwarzania danych i w dużym stopniu prezentują problemy przetwarzania informacji przed jakimi staje pracownik w swojej codziennej pracy. Wiedza dostarczana w czasie zajęć jest niezależna od rodzaju systemu operacyjnego a umiejętności będą przydatne w rodzinach komercyjnych systemów Unix jak i tych spod znaku Open Source.

Uwagi:

Zajęcia trwają 4 dni.

To szkolenie oferujemy w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W sprawie terminów jak i innych pytań prosimy o kontakt na osec@osec.pl
 

Wymagania:

 • Umiejętność pracy w systemie na poziomie początkującego użytkownika
 • Znajomość podstawowych elementów składowych systemu operacyjnego oraz środowiska pracy użytkownika w systemie zgodnym z normą POSIX
 • Umiejętność obsługiwania dowolnego edytora tekstowego w środowisku tekstowym lub graficznym

Konspekt

 1. Wprowadzenie do programowania w powłoce systemowej
  • Rodziny i rodzaje powłok
  • System plików i jego użycie
  • Pierwszy skrypt
  • Znaki globalizacyjne (ang. metacharacters )
  • Przekierowania i ich rodzaje
  • Potoki oraz trójnik
  • Grupowanie komand
  • Uruchamianie procesów w tle
  • Kontrola prac (ang. job control )
  • Edycja i wywoływanie komend z historii
 2. Zmienne i typy danych
  • Deklarowanie i inicjowanie zmiennych
  • Referencje i wywoływanie zmiennej
  • Parametry pozycyjne
  • Przesuwanie argumentów i instrukcja shift
  • Ustawianie parametrów pozycyjnych
  • Modyfikatory działania powłoki
  • Dziedziczenie zmiennych (ang. inheritance )
  • Listowanie zmiennych powłoki
  • Listowanie zmiennych środowiska
 3. Kody powrotu i obsługa sygnałów
  • Rodzaje i znaczenie kodu powrotu
  • Warunkowe wykonanie poleceń
  • Testowanie warunków
  • Testy złożone
  • Testowanie właściwości plików
  • Testy wartości numerycznych
  • Testy ciągu znaków
  • Testy [[ ]]
  • Znaczenie i wysyłanie sygnałów
  • Sposoby obsługi sygnałów
  • Przechwytywanie sygnałów
 4. Kontrola przepływu sterowania w skryptach powłoki
  • Instrukcje if – then – else
  • Pętle warunkowe until i while
  • Iteracje for
  • Wielokrotny wybór i instrukcja case
  • Obsługa menu i instrukcja select
  • Przerywanie i kontynuowanie pętli
  • Komenda pusta (ang. null Command )
 5. Instrukcje powłoki systemowej
  • Instrukcja print i echo
  • Znaki specjalne i ich cytowanie
  • Instrukcja read
  • Przetwarzanie opcji i argumentów przez komendę getopt
  • Manipulowanie historią poleceń – instrukcja history i fc
  • Instrukcja set
  • Opcje powłoki i instrukcja set
  • Parametry wywołania powłoki
  • Wbudowane komendy powłoki
 6. Obsługa wyrażeń matematycznych w powłoce
  • Użycie instrukcji expr
  • Operacje arytmetyczne i logiczne z użyciem instrukcji expr
  • Instrukcja let oraz (( ))
  • Podstawy liczbowe obliczeń i przekształceń
  • Operacje logiczne z użyciem let
  • Zmienne całkowite
  • Narzędzie bc i obliczenia numeryczne
  • Limitowanie zasobów systemowych
 7. Typy danych w powłoce, instrukcje i funkcje
  • Tablice w powłoce
  • Substytucja komend
  • Definiowanie i wywoływanie funkcji
  • Instrukcja typeset
  • Instrukcja autoload i jej działanie
  • Przetwarzanie w linii komend
  • Domyślnie zdefiniowane aliasy
  • Mechanizm śledzenia wywołań aliasów
  • Instrukcja which
  • Kolejność przetwarzania poleceń w linii komend
  • Ponowne przetwarzanie i instrukcja eval
 8. Zaawansowana obsługa zmiennych
  • Podstawienia i zastąpienia zmiennych
  • Przetwarzanie podciągu znaków w zmiennych
  • Długość zmiennej
  • Opcje zmiennej i instrukcja typeset
  • Podstawienia zmiennych
  • Rozwijanie znaku tyldy
 9. Wyrażenia regularne i narzędzia obróbki tekstów
  • Znaczenie i użycie wyrażeń regularnych
  • Program grep
  • Program tr oraz wc
  • Program head oraz tail
  • Program sort oraz uniq
  • Program cut oraz paste
  • Program split oraz join
  • Program expand oraz unexpand
 10. Narzędzie sed
  • Użycie i działanie edytora strumieniowego sed
  • Wybór linii i adresowanie danych
  • Instrukcje podstawiania
  • Usuwanie i drukowanie oraz wyświetlanie danych
  • Dołączanie, wstawianie i zmiana pól danych
  • Operacje wewnętrzne edytora sed
  • Zaawansowane zagadnienia edycji w edytorze sed
  • Przestrzenie wzorców
  • Bufory
 11. Programowanie w języku awk
  • Wyrażenia regularne w awk
  • Proste programy w awk
  • Przetwarzanie sekcji BEGIN i END
  • Kontrola przepływu sterowania – if, while, for
  • Sterowanie pętlą – continue, next i exit
  • Tablice w awk
  • Formatowanie wyjścia
  • Funkcje wbudowane awk
 12. Budowa złożonych skryptów
  • Struktura złożonych programów
  • Dobre praktyki
  • Modularyzacja skryptu
 13. Usuwanie błędów i diagnostyka
  • Opcje śledzenia błędów i diagnozowania wykonania
 14. Wydajność przetwarzania
  • Profilowanie skryptu
  • Konstrukcje językowe podnoszące wydajność przetwarzania