REGULAMIN SZKOLEŃ OSEC
W związku z koniecznością uregulowania wszystkich kwestii organizacyjnych i prawnych,
a związanych z prowadzeniem i organizacją szkoleń oraz egzaminów wprowadza się w
życie niniejszy regulamin („Regulamin”), który obowiązuje od dnia 10.09.2021 r.


§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis internetowy www.osec.pl prowadzony jest przez OSEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zeusa 41, 01-497 Warszawa , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335057 o kapitale zakładowym 57 700,00 zł, NIP 5222928308, REGON 141963261 („OSEC”) lub („Organizator”).
 2. Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach i Egzaminach organizowanych przez OSEC.
 3. Szkolenia i Egzaminy organizowane przez OSEC dostępne są dla konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego („Konsument”), przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej („Przedsiębiorcy”), jednostek sektora publicznego („Jednostki Publiczne”) oraz innych podmiotów, które wykupią udział w szkoleniu.
 4. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385¹ do 385³), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Organizator oświadcza, iż prowadzi Szkolenia i Egzaminy w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w ofercie Szkoleń i Egzaminów dostępnej pod adresem strony Organizatora: www.osec.pl („Serwis”).
 6. Organizator oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prowadzenie Szkoleń i Egzaminów.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Polityką prywatności oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez OSEC SP. Z O.O., które znajdują się na stronie internetowej Organizatora (www.osec.pl).
 8. Szkolenia i Egzaminy sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną poprzez mail, a także za pośrednictwem konsultantów OSEC w rozmowach telefonicznych – poprzez zawarcie umowy na odległość pomiędzy OSEC a Użytkownikiem („Umowa”).
 9. Definicje:
  a) Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca, Jednostka Publiczna oraz każdy inny podmiot korzystający z serwisu, który wykupił udział w Szkoleniu lub Egzaminie.
  b) Karta Zgłoszeniowa – formalne zgłoszenie na wybrane przez Użytkownika Szkolenie lub Egzamin;
  c) Szkolenie – kurs, konferencja jednodniowa, konferencja dwudniowa, szkolenie jednodniowe, szkolenie dwudniowe, szkolenie trzydniowe, szkolenie czterodniowe, szkolenie pięciodniowe, szkolenie zamknięte, szkolenie otwarte organizowane przez OSEC;
  d) Egzamin – usługa niezwłocznego dostępu do portalu umożliwiającego wybór terminu i zrealizowanie egzaminu online (AgileSHIFT, PRINCE2, PRINCE2 Agile, ITIL) dostarczanego przez Peoplecert International Limited;
  e) Uczestnik – Użytkownik i/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Szkoleniu lub Egzaminie;
  f) Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
  g) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
  h) RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1); i) Materiały dodatkowe – materiały dodatkowe, w szczególności podręczniki zamówione przez Użytkownika, utrwalone w dokumencie lub w formie elektronicznej.

§ 2. ZGŁOSZENIA

 1. Rezerwacja miejsca na danym Szkoleniu lub Egzaminie odbywa się telefonicznie lub drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail.
 2. W przypadku rezerwacji Szkolenia lub Egzaminu przesłanego drogą elektroniczną (mailem) przedstawiciel OSEC niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia szczegółowych warunków zgłoszenia.
 3. W każdym przypadku dokonania rezerwacji, konsultant OSEC, przesyła szczegóły dokonanej rezerwacji oraz kartę zgłoszeniową na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 4. Dokonanie rezerwacji nie oznacza zawarcia Umowy na Szkolenie. Zawarcie Umowy na Szkolenie lub Egzamin między OSEC, a Użytkownikiem następuje z chwilą przekazania wypełnionej Karty Zgłoszeniowej przez Użytkownika do OSEC, w jeden z niżej wskazanych sposobów: wypełnienie Karty Zgłoszeniowej przez stronę www.osec.pl (Zamówienie), przesłanie Karty Zgłoszeniowej mailem lub faksem.
 5. W przypadku Konsumentów, Karta Zgłoszeniowa przesłana mailem lub faksem musi być podpisana przez osobę, która będzie brała udział w Szkoleniu lub Egzaminie.
 6. W przypadku Przedsiębiorców oraz Jednostek Publicznych, Karta Zgłoszeniowa przesłana mailem lub faksem musi być podpisana przez osoby uprawnione do działania w ich imieniu.
 7. Przekazanie OSEC Karty Zgłoszeniowej potwierdza przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi, w tym Regulaminu, oraz umożliwia wystawienie faktury VAT.
 8. Prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszeniową należy przesłać poprzez Serwis (www.osec.pl, Zamówienie), lub pocztą elektroniczną (skan), na adres e-mail podany na Karcie Zgłoszeniowej przed przystąpieniem do Egzaminu, a w przypadku Szkolenia nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, chyba, że strony postanowiły inaczej.
 9. Przesłanie Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy OSEC a Użytkownikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w Szkoleniu lub Egzaminie.
 10. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Zgłoszeniowej,
  a) nie później niż na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia, Uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną lub telefonicznie potwierdzenie realizacji Szkolenia w umówionym terminie oraz pozostałe szczegóły dotyczące szkolenia.
  b) i opłaceniu Egzaminu Uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie wykupienia dostępu do Egzaminu wraz z linkiem dostępowym umożliwiającym dokonanie przez Uczestnika wyboru terminu Egzaminu.
 11. Ze względu na naturę Egzaminu online, którego celem jest jak najszybsze umożliwienie dostępu do Egzaminu jego realizacja następuje na żądanie Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu przez OSEC płatności za Egzamin.
 12. Umowa jest zawierana na czas określony równy do czasu zakończenia Szkolenia/Egzaminu wybranych przez Użytkownika. Jest to jednocześnie minimalny czas trwania zobowiązań OSEC wynikających z Umowy.

§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie oraz usługami dodatkowymi a także koszt Materiałów dodatkowych, podany jest w ofercie poszczególnych Szkoleń/Egzaminów.
 2. Płatności należy dokonać przelewem lub gotówką w wysokości 100% ceny brutto w ciągu 2 dni po przesłaniu Karty Zgłoszeniowej, na rachunek bankowy OSEC wskazany na Karcie Zgłoszeniowej oraz na stronie www.osec.pl, chyba, że Użytkownik i OSEC postanowią inaczej. Na życzenie Użytkownika, OSEC wystawia fakturę proforma. Płatności mogą być dokonywane również za pomocą płatności elektronicznych (w tym kart płatniczych). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. W przypadku cen podanych w Euro, wpłaty powinny być dokonywane na rachunek bankowy OSEC prowadzony w Euro. Wówczas faktura zostanie wystawiona w tej samej walucie.
 4. Ceny w ofertach podane są w kwotach netto. Ceny umieszczone na stronach internetowych są cenami netto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, na dzień ogłoszenia Regulaminu, szkolenia są objęte podatkiem VAT, stawka 23%.
 5. W przypadku usług zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie i przesłanie oświadczenia, zawierającego podstawę prawną do zastosowania stawki VAT „zw”.
 6. Brak dokonania wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją, wówczas Użytkownik otrzyma powiadomienie, że zamówienie nie zostało opłacone i otrzyma ponownie link do płatności.
 7. Brak zapłaty przelewem bankowym w ciągu 2 dni roboczych spowoduje, że po upływie tego czasu zamówienie zostanie anulowane.
 8. Brak wzięcia udziału w Szkoleniu lub Egzaminie nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
 9. W przypadku, gdy Szkolenia organizowane przez OSEC nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin Szkolenia lub zmiana Szkolenia na inne dostępne w ofercie OSEC. Jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody na zmianę terminu lub rodzaju Szkolenia kwota wpłacona na poczet udziału w Szkoleniu zostanie zwrócona w terminie 7 dni, na rachunek wskazany przez Użytkownika.
 10. OSEC ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Szkoleniu/Egzaminie, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Karcie Zgłoszeniowej. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie OSEC na piśmie.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

§ 4. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 2. Rezygnacja z udziału Użytkownika w Szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się drogą mailową na adres e-mail podany w Karcie Zgłoszeniowej, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, wskazany w §1, przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć do Organizatora nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia.
 3. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych, ale nie dłuższym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia skutkuje obciążeniem Użytkownika w wysokości 40% kosztów netto uczestnictwa + VAT, w przypadku, gdy Użytkownik, nie jest Konsumentem.
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia skutkuje obciążeniem Użytkownika w wysokości 100% kosztów netto uczestnictwa + VAT, w przypadku, gdy Użytkownik, nie jest Konsumentem.
 5. W przypadku gdy Użytkownik jest Konsumentem, rezygnacja o której mowa powyżej, może skutkować obciążeniem na zasadach ogólnych Użytkownika, kwotą odpowiadającą rzeczywistej stracie poniesionej przez Organizatora wynikającej z rezygnacji.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu przez Użytkownika, który dokonał zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, spowoduje obciążenie Użytkownika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 7. Nieodwołanie rezerwacji i niewzięcie udziału w Szkoleniu spowoduje obciążenie Użytkownika pełnymi kosztami uczestnictwa.


§ 5. ORGANIZACJA SZKOLEŃ

 1. OSEC realizuje Szkolenia w formule otwartej (stacjonarne i zdalne) oraz zamkniętej (stacjonarne i zdalne), a Egzaminy w formie online.
 2. W ramach opłaty za Szkolenia otwarte stacjonarne każdy Uczestnik ma zagwarantowane:
  a) przeprowadzenie zajęć, przez instruktora o kwalifikacjach odpowiednich do zamawianego Szkolenia,
  b) odpowiednie materiały szkoleniowe,
  c) jeden gorący posiłek w ciągu dnia (dotyczy zajęć całodniowych odbywających się w ośrodku OSEC),
  d) kawę/herbatę i poczęstunek w trakcie przerw,
  e) certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. W ramach opłaty za Szkolenia otwarte zdalne każdy Uczestnik ma zagwarantowane:
  a) przeprowadzenie zajęć, przez instruktora o kwalifikacjach odpowiednich do zamawianego szkolenia,
  b) odpowiednie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  c) certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.
 4. W ramach opłaty za Egzamin każdy Uczestnik otrzymuje:
  a) link z dostępem do dokonania rezerwacji terminu Egzaminu,
  b) test połączenia dostępny na stronie instytutu egzaminacyjnego (Peoplecert),
  c) certyfikat Peoplecert w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, w formie elektronicznej.
 5. Zakres usługi w przypadku szkolenia zamkniętego ustalany będzie każdorazowo pomiędzy zamawiającym a OSEC.
 6. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem Uczestników ponoszą Uczestnicy zajęć, chyba że zawarta umowa przewiduje inaczej.
 7. Na 5 dni przed rozpoczęciem Szkolenia zgłoszony Uczestnik otrzyma od OSEC drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Karcie Zgłoszeniowej, zaproszenie zawierające informacje organizacyjne (minimalny zakres informacji: miejsce, harmonogram, datę i godziny Szkolenia).
 8. W przypadku Szkoleń otwartych OSEC zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba Uczestników.
 9. OSEC ma prawo odwołać zaplanowany termin Szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca Szkolenia, trudności organizacje oraz techniczne.
 10. W przypadku odwołania Szkolenia z winy OSEC, Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin Szkolenia lub zmiana Szkolenia na inne dostępne w ofercie OSEC. Jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody na zmianę terminu lub rodzaju Szkolenia wpłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w całości. Organizator ma prawo odwołać Szkolenie w każdej chwili.
 11. W przypadku odwołania Szkolenia ze strony OSEC, OSEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Użytkownika koszty związane z uczestnictwem w Szkoleniu, tj. rezerwację hotelu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych itp.
 12. W szczególnych przypadkach OSEC zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany trenera prowadzącego Szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków Umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.
 13. W szczególnych przypadkach OSEC zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się Szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków Umowy.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Zawierający Umowę jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Szkolenia lub Egzaminu. W przypadku, gdy Użytkownik, nie jest Konsumentem, reklamacja może być zgłoszona w terminie 7 dni od dnia, w którym Szkolenie lub Egzamin się odbyły.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: os**@os**.pl .
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),
  b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  c) oczekiwania Użytkownika.
 4. OSEC rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. OSEC ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 3 lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.

§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW – KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem, składający zamówienie na Szkolenie ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie o ile nie zachodzą okoliczności o których mowa w ust. 4 poniżej. Oświadczenie Konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Ze względu na charakter usługi Egzaminu, który jako uzyskanie natychmiastowego dostępu do realizacji Egzaminu jest realizowany w całości wyłącznie po otrzymaniu od Użytkownika żądania jego natychmiastowego wykonania. Usługa dostępu do realizacji Egzaminu jest wykonywana niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Użytkownika poprzedzonej żądaniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 3. Oświadczenie o żądaniu natychmiastowej realizacji dostępu do Egzaminu składane jest w Zamówieniu.
 4. Udzielenie dostępu do realizacji Egzaminu na żądanie Użytkownika, polegające na udostępnieniu Uczestnikowi linku umożliwiającego uzyskanie możliwości wyboru terminu Egzaminu oraz przystąpienie do niego skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy przez Użytkownika.
 5. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od Umowy (tj. wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez OSEC usługi, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez OSEC do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w sytuacji, gdy OSEC wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w szkoleniu jest OSEC.
 2. Przekazanie danych osobowych konieczne jest do złożenia rezerwacji oraz zawarcia umowy w zakresie udziału i przeprowadzenia Szkolenia/Egzaminu lub zakupu Materiałów dodatkowych. Brak podania danych uniemożliwi złożenie rezerwacji i realizacji umowy, a także uczestnictwa w Szkoleniu/Egzaminie.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz w celu zawarcia Umowy, Użytkownik zgłaszający Uczestnika udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia Szkolenia/Egzaminu w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poinformowanie Uczestników o fakcie, celu i zakresie udostępnienia ich danych osobowych OSEC.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez OSEC wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia, świadczenia usługi objętej zgłoszeniem oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, realizacji reklamacji, jak również przez Peoplecert International Limited w zakresie realizacji zgłoszenia dotyczącego Egzaminu. OSEC może również przetwarzać dane w usprawiedliwionych celach administratora danych.
 6. OSEC nie przetwarza i nie powierza do przetwarzania danych osobowych do państw poza Unią Europejską.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres realizacji usługi objętej zgłoszeniem, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem.
 8. OSEC respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  a) do uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 10. OSEC realizuje wyżej wskazane prawa zgodnie z przyjętą i zamieszczoną na stronie www.osec.pl Polityką prywatności.
 11. Dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności podwykonawcom OSEC w zakresie realizacji szkoleń, podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową, doradcom prawnym i audytorom oraz firmom windykacyjnym celem realizacji usługi dochodzenia roszczeń.
 12. Wobec przetwarzania danych przez OSEC, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, OSEC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Użytkownika (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 2. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom (w tym Materiały dodatkowe) są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody OSEC.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia/Egzaminu, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 4. OSEC oświadcza, że usługi organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej OSEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia/Egzaminu, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia/Egzaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OSEC a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OSEC a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OSEC.


  Załącznik nr 1 – POBIERZ

  Załącznik nr 2 – POBIERZ