Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności!

Dokumenty do pobrania:

✅ Polityka Prywatności OSEC – [wersja z dnia 29.08.2018]

gdpr.png

 #politykaprywatnosci #GDPR #RODO #regulaminAntyCovid

Polityka Prywatności OSEC – OSEC.PL

 (z dnia 29.08.2018)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest OSEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335057, o kapitale zakładowym w wysokości 57 500,00 zł, o numerze NIP: 522-292-83-08, dalej „OSEC” lub „Administrator”. 

Administrowanie Serwisem

OSEC jest administratorem serwisu internetowego osec.pl, poświęconego przedstawieniu oferty biznesowej, usługowej firmy OSEC, dalej „Serwisu”, a wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Serwisu podejmowane są poprzez komórki własne OSEC tj.: osoby wykonujące funkcję administratora sieci oraz administratora serwisu. OSEC  współpracuje również z nielicznymi podwykonawcami w zakresie ulepszania funkcjonalności Serwisu oraz  w zakresie marketingu – GoogleAdwords i GoogleAnalytics (współpraca jest zgodna z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”).

Przetwarzanie danych

W zależności od sposobu pozyskania Danych Osobowych podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez OSEC mogą być różne. Administrator może przetwarzać dane na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

 • 6 ust. 1 lit. f RODO – Uzasadniony interes Administratora, który będzie podstawą prawną do Przetwarzania Danych Osobowych dla danych osób kontaktujących się z OSEC drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie (w tym w drodze wymiany wizytówek). Celem przetwarzania danych jest wówczas jedynie komunikacja i koniczność obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja lub kontakt.
  Uzasadniony interes Administratora, będzie też podstawą prawną do Przetwarzania Danych Osobowych osób co do których Administrator dysponować będzie roszczeniami dochodzonymi na drodze postepowania sądowego. Celem przetwarzania Danych jest wówczas konieczność dochodzenia roszczenia przez OSEC.
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – W związku z zawarciem umowy na świadczenie usług przez OSEC, Administrator będzie przetwarzać Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Celem przetwarzania Danych jest realizacja umowy.
 • 6 ust. 1 lit. c RODO –OSEC będzie przetwarzać Dane osobowe w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dotyczyć to będzie m.in. osób zatrudnionych w OSEC, w stosunku do których obowiązujące przepisy prawa regulują kwestie przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem. Obowiązek prawny obligujący Administratora do przetwarzania danych osobowych może wynikać również z innych przepisów prawa np. z przepisów podatkowych. Celem przetwarzania Danych jest wówczas realizacja obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 • 6 ust. 1 lit. a RODO –OSEC może przetwarzać Dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. Dotyczy to m.in. osób uczestniczących w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora. Celem przetwarzania danych osobowych jest wówczas prowadzony proces rekrutacyjny.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym, nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy Danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • podmiotom z naszej grupy kapitałowej;
 • naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa;
 • naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. Franczyzobiorcom i podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencjom marketingowym itp.

Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO Jako Administrator danych osobowych, OSEC informuje, iż:

 • dane osobowe są przetwarzane w jednym z celów określonych powyżej tj. związanym z realizacją statutowej działalności Firmy, jak również w związku z realizacją zobowiązań umownych, w celu realizacji obowiązku prawnego a także w celu obsługi procesu rekrutacji w którym uczestniczy dana osoba; dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingowym oraz w celu otrzymywania informacji handlowej od OSEC lub partnerów firmy OSEC (dotyczy tylko przypadku gdy wyrażono zgodę na udostępnienie danych osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji zobowiązań OSEC np. na potrzeby korzystania z Serwisu OSEC.PL, obsługi procesu rekrutacji czy realizacji zobowiązań umownych;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym oraz w celu otrzymywania informacji handlowej od OSEC jest dobrowolne;
 • wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych w celach marketingowych sponsorom oraz partnerom Konferencji, wydarzeń czy eventów organizowanych bądź współorganizowanych przez OSEC jest dobrowolne;
 • osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych albo/i otrzymywania informacji handlowej od OSEC, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane w zależności od rodzaju danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 6 ust. 1 pkt b RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO;
 • Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji przyjętych zobowiązań tj. na okres niezbędny udo realizacji umowy, obsługi procesu rekrutacyjnego oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane osobowe dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody;
 • w oparciu o podane dane osobowe osób, OSEC nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony w państwie odbiorcy danych w drodze:
  • (I) zawarcia umowy uwzględniającej Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej (dotyczących przekazywania danych podmiotom przetwarzającym dane), lub
  • (II) certyfikacji i zgodności odbiorcy danych z Tarczą Prywatności UE – USA dla przetwarzania danych w USA, lub
  • (III) skutecznie zawartych Wiążących Reguł Korporacyjnych (BCR),

a w każdym przypadku utrzymanie tych obowiązków umownych albo certyfikacji przez odbiorców danych zlokalizowanych poza EOG przez cały czas przetwarzania;

 • osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Mechanizm cookies

Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych. Niektóre funkcjonalności na stronach nie będą działały w sytuacji, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisu.

OSEC przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników,
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
 • tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.

Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi OSEC współpracuje, umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji jest zebranie danych dotyczących ruchu na stronach internetowych. Nie są to dane osobowe.
W przypadku niniejszego Serwisu dostęp do danych posiada firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak: Facebook czy Twitter (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią).

W ramach Serwisu mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter czy Google+, LinkedIn), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów. Dane są także wykorzystywane w celach reklamowych (działania remarketingowe), aby dopasować przekaz reklamowy do preferencji użytkowników, również w reklamach emitowanych u partnerów zewnętrznych. Tego rodzaju informacje są anonimowe i nie zawierają żadnych informacji osobowych.

Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisu, OSEC może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być udostępniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownik Serwisu w każdej chwili może zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

OSEC informuje, że powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie ich ustawienia. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. OSEC nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. OSEC rekomenduje, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www.osec.pl.

Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisie, OSEC zamieści odpowiednią informację na tej podstronie.

Starsze wersje Polityki prywatności OSEC:

Kontakt z OSEC

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w OSEC, należy kontaktować się na powyższy adres lub na skrzynkę poczty elektronicznej gd**@os**.pl