Człowiek uczy się całe życie i to jest postawa godna pochwały. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich i Krajowego Funduszu Szkoleniowego, za szkolenia i egzaminy – w tym bardzo specjalistyczne – można zapłacić dużo mniej.

Przypominamy, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest narzędziem rynku pracy. Stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy. Ta część składki jest przeznaczana na kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Kształcenie to polega na stałym rozwoju i doskonaleniu przez całe życie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informację o wysokości tych środków oraz wskazało priorytety ich wydatkowania na ten rok. Materiały na ten temat dostępne są poniżej:

Cel

Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Adresaci

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

  • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),
  • osoba fizyczna,

jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią tzw. pomoc de minimis. Jest to taki rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku. Wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w przeciągu 3 lat.

Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*.

Bieżące informacje znajdziecie we właściwych (dla swego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy) powiatowych Urzędach Pracy, ale zachęcamy też do odwiedzenia strony Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Podstawa prawna:

Baza Usług Rozwojowych

Dofinansowanie do usług rozwojowych wybranych w Bazie Usług Rozwojowych może wynieść nawet 80%.

W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną programu regionalnego i Podmiotowymi Systemami Finansowania dla poszczególnych województw.

Oferta OSEC w BUR

Jako dostawca usług szkoleniowych z Certyfikatem systemu zarządzania jakością dla normy ISO 9001:2015-10, jesteśmy uprawnieni do oferowania w BUR (i realizacji) usług rozwojowych (szkoleniowych), na które możecie Państwo pozyskać dofinansowanie z różnych programów KFS.

Wszystkie nasze szkolenia mają oznaczenie „możliwość dofinansowania”, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszymi usługami, wybrania tych, na które nie zdecydowalibyście się Państwo ze względów finansowych i złożenia wniosku o ich dofinansowanie. nabory ruszą już wkrótce:)

Link do oferty OSEC w BUR

Zapraszamy