Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  UNIX – Programowanie w powłoce systemowej Unix

  PUXSH1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Umiejętność pisania własnych skryptów powłoki systemowej
  • Zdolność wybierania adekwatnych narzędzi do postawionych zadań
  • Umiejętność modularyzacji złożonego skryptu
  • Umiejętność analizy dostarczonego i własnego kodu
  • Stosowanie rzadko używanych i wydajnych konstrukcji językowych
  • Weryfikowanie poprawności rozwiązań i diagnozowanie błędów w skryptach powłoki
  • Kontrola poprawności danych przyjmowanych i wyprowadzanych z systemu

  Cel

  • Zapoznanie się z mechanizmami działania powłoki systemowej
  • Zapoznanie się z możliwościami dostępnymi w małych narzędziach do przetwarzania tekstu
  • Poszerzenie wiedzy o działaniu użytkownika w systemie
  • Zaznajomienie się ze sposobem programowania w powłoce systemowej w stopniu wystarczającym do pisania własnych skryptów

  Grupa docelowa

  Szkolenie jest przeznaczone dla operatorów, administratorów oraz programistów pracujących w systemach zgodnych z normą POSIX. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z użytkowaniem systemu, programowaniem skryptów oraz przetwarzaniem okazjonalnym. Przykłady wykorzystywane w czasie ćwiczeń, odpowiadają zestawom danych spotykanych w pracy w dużych, złożonych systemach i centrach przetwarzania danych i w dużym stopniu prezentują problemy przetwarzania informacji przed jakimi staje pracownik w swojej codziennej pracy. Wiedza dostarczana w czasie zajęć jest niezależna od rodzaju systemu operacyjnego a umiejętności będą przydatne w rodzinach komercyjnych systemów Unix jak i tych spod znaku Open Source.

  Wymagania

  • Umiejętność pracy w systemie na poziomie początkującego użytkownika
  • Znajomość podstawowych elementów składowych systemu operacyjnego oraz środowiska pracy użytkownika w systemie zgodnym z normą POSIX
  • Umiejętność obsługiwania dowolnego edytora tekstowego w środowisku tekstowym lub graficznym

  Konspekt

  1. Wprowadzenie do programowania w powłoce systemowej
   • Rodziny i rodzaje powłok
   • System plików i jego użycie
   • Pierwszy skrypt
   • Znaki globalizacyjne (ang. metacharacters )
   • Przekierowania i ich rodzaje
   • Potoki oraz trójnik
   • Grupowanie komand
   • Uruchamianie procesów w tle
   • Kontrola prac (ang. job control )
   • Edycja i wywoływanie komend z historii
  2. Zmienne i typy danych
   • Deklarowanie i inicjowanie zmiennych
   • Referencje i wywoływanie zmiennej
   • Parametry pozycyjne
   • Przesuwanie argumentów i instrukcja shift
   • Ustawianie parametrów pozycyjnych
   • Modyfikatory działania powłoki
   • Dziedziczenie zmiennych (ang. inheritance )
   • Listowanie zmiennych powłoki
   • Listowanie zmiennych środowiska
  3. Kody powrotu i obsługa sygnałów
   • Rodzaje i znaczenie kodu powrotu
   • Warunkowe wykonanie poleceń
   • Testowanie warunków
   • Testy złożone
   • Testowanie właściwości plików
   • Testy wartości numerycznych
   • Testy ciągu znaków
   • Testy [[ ]]
   • Znaczenie i wysyłanie sygnałów
   • Sposoby obsługi sygnałów
   • Przechwytywanie sygnałów
  4. Kontrola przepływu sterowania w skryptach powłoki
   • Instrukcje if – then – else
   • Pętle warunkowe until i while
   • Iteracje for
   • Wielokrotny wybór i instrukcja case
   • Obsługa menu i instrukcja select
   • Przerywanie i kontynuowanie pętli
   • Komenda pusta (ang. null Command )
  5. Instrukcje powłoki systemowej
   • Instrukcja print i echo
   • Znaki specjalne i ich cytowanie
   • Instrukcja read
   • Przetwarzanie opcji i argumentów przez komendę getopt
   • Manipulowanie historią poleceń – instrukcja history i fc
   • Instrukcja set
   • Opcje powłoki i instrukcja set
   • Parametry wywołania powłoki
   • Wbudowane komendy powłoki
  6. Obsługa wyrażeń matematycznych w powłoce
   • Użycie instrukcji expr
   • Operacje arytmetyczne i logiczne z użyciem instrukcji expr
   • Instrukcja let oraz (( ))
   • Podstawy liczbowe obliczeń i przekształceń
   • Operacje logiczne z użyciem let
   • Zmienne całkowite
   • Narzędzie bc i obliczenia numeryczne
   • Limitowanie zasobów systemowych
  7. Typy danych w powłoce, instrukcje i funkcje
   • Tablice w powłoce
   • Substytucja komend
   • Definiowanie i wywoływanie funkcji
   • Instrukcja typeset
   • Instrukcja autoload i jej działanie
   • Przetwarzanie w linii komend
   • Domyślnie zdefiniowane aliasy
   • Mechanizm śledzenia wywołań aliasów
   • Instrukcja which
   • Kolejność przetwarzania poleceń w linii komend
   • Ponowne przetwarzanie i instrukcja eval
  8. Zaawansowana obsługa zmiennych
   • Podstawienia i zastąpienia zmiennych
   • Przetwarzanie podciągu znaków w zmiennych
   • Długość zmiennej
   • Opcje zmiennej i instrukcja typeset
   • Podstawienia zmiennych
   • Rozwijanie znaku tyldy
  9. Wyrażenia regularne i narzędzia obróbki tekstów
   • Znaczenie i użycie wyrażeń regularnych
   • Program grep
   • Program tr oraz wc
   • Program head oraz tail
   • Program sort oraz uniq
   • Program cut oraz paste
   • Program split oraz join
   • Program expand oraz unexpand
  10. Narzędzie sed
   • Użycie i działanie edytora strumieniowego sed
   • Wybór linii i adresowanie danych
   • Instrukcje podstawiania
   • Usuwanie i drukowanie oraz wyświetlanie danych
   • Dołączanie, wstawianie i zmiana pól danych
   • Operacje wewnętrzne edytora sed
   • Zaawansowane zagadnienia edycji w edytorze sed
   • Przestrzenie wzorców
   • Bufory
  11. Programowanie w języku awk
   • Wyrażenia regularne w awk
   • Proste programy w awk
   • Przetwarzanie sekcji BEGIN i END
   • Kontrola przepływu sterowania – if, while, for
   • Sterowanie pętlą – continue, next i exit
   • Tablice w awk
   • Formatowanie wyjścia
   • Funkcje wbudowane awk
  12. Budowa złożonych skryptów
   • Struktura złożonych programów
   • Dobre praktyki
   • Modularyzacja skryptu
  13. Usuwanie błędów i diagnostyka
   • Opcje śledzenia błędów i diagnozowania wykonania
  14. Wydajność przetwarzania
   • Profilowanie skryptu
   • Konstrukcje językowe podnoszące wydajność przetwarzania

  Uwagi

  Zajęcia trwają 4 dni.

  To szkolenie oferujemy w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W sprawie terminów jak i innych pytań prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:6776 PLNCena brutto:8334.48 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3583 PLN – tabela nr. 079/C/NBP/2024, z dnia 2024-04-19. Obowiązująca od: 2024-04-23. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy