Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  PM² Warsztat technik i narzędzi w zarządzaniu projektem

  OM-WTNZP

  Opis

  Warsztat narzędzi i technik przydatnych w pracy kierownika projektu i innych ról projektowych Warsztat zapewnia podstawy i wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania narzędzi i technik zarządzania projektami. Ma on na celu umożliwienie zrozumienia przez uczestników podstawowych narzędzi i technik przydatnych w zarządzaniu projektami. Przebieg warsztatu bazuje na założeniu, że cykl życia projektu obejmuje następujące fazy:

  • Inicjowanie
  • Planowanie
  • Wykonywanie
  • Zamykanie
  W każdej z nich dominuje inny rodzaj działań, inny jest też skład osób zarządzających i biorących udział w projekcie. Wreszcie – inny jest dobór i zastosowanie metod i technik, odpowiedni dla miejsca i czasu, w którym znajduje się projekt. Warsztat jest zbudowany w oparciu o rozbudowany scenariusz przykładowego projektu, który pozwala doświadczyć różnych sytuacji projektowych.

  Cel

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni znać i rozumieć:

  • koncepcję metodyki PM²,
  • jak wdrażać podstawowe procesy zarządzania projektami,
  • podstawowe szablony PM² służące do inicjowania i określania zakresu projektu,
  • kluczowe narzędzia i techniki planowania projektów,
  • zasady planowanie i szacowanie projektów,
  • techniki budżetowania projektów i zarządzania kosztami,
  • zasady agile,
  • podstawowe techniki i narzędzia agile,
  • zasady skutecznej integracji metodyki PM² z podejściem agile.

  Grupa docelowa

  • kierownicy projektów i aspirujący kierownicy projektów,
  • osoby zaangażowane w projektowanie, rozwój i realizację projektów,
  • członkowie zarządów projektów (komitetów sterujących),
  • kierownicy zespołów (np. kierownicy ds. dostarczania produktów),
  • właściciele przedsiębiorstw oraz managerowie wyższego szczebla
  • inne osoby nadzorujące projekty,
  • analitycy zmian biznesowych,
  • wsparcie projektu (np. personel Biura Projektów i Programów),
  • uczestnicy projektów finansowanych przez UE.

  Wymagania

  Pożądane jest, ale nie konieczne, aby uczestnicy mieli pewne doświadczenie w pracy nad projektami.

  Niektóre materiały do przeczytania są dostarczane przed warsztatem i oczekuje się, że uczestnicy zapoznają się z nimi.

  W czasie warsztatu uczestnicy będą wykorzystywali swoje laptopy oraz oprogramowanie biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).

  Konspekt

  Zakres szkolenia

   

  Faza Inicjowania projektu:

  • Analiza PESTEL pomaga zidentyfikować czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na cele, planowanie lub realizację projektu.
  • Analiza „Make or Buy” („Zrobić czy kupić”) pomaga w podjęciu świadomej decyzji o tym, co zlecać na zewnątrz, a czego nie.
  • Analiza interesariuszy, w celu ułatwienia i udokumentowania analizy zainteresowania i wpływu każdego interesariusza oraz ich potrzeb komunikacyjnych.
  • Macierz prawdopodobieństwa/wpływu ryzyka, która zostanie wykorzystana do jakościowej oceny ryzyka.

   

  Faza Planowania projektu:

  • Struktura podziału dostarczanych produktów, w celu zidentyfikowania pełnego zestawu dostarczanych produktów składających się na projekt,
  • Struktura podziału pracy, w celu zobrazowania hierarchicznego podziału projektu na mniejsze elementy pracy.
  • Technika szacowania nakładu pracy i kosztów, aby oszacować wybrane elementy pracy (zadanie) pod względem nakładu pracy i kosztów.

   

  Faza Wykonywania projektu:

  • Metoda wartości wypracowanej (Earned Value Management) – przy jej użyciu monitorowany jest stan projektu – koszt, harmonogram i wyniki prac, dzięki czemu zostanie określony obiektywny obraz efektywności przebiegu projektu wyrażony w wartościach finansowych .
  • Drzewo decyzyjne to wizualne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji. Podczas warsztatu uczestnicy przygotują własne narzędzie (drzewo decyzyjne), które zostanie wykorzystane do wskazania najkorzystniejszej decyzji projektowej.
  • Metoda ścieżki krytycznej (CPM) to technika modelowania służąca do obliczania całkowitego czasu trwania projektu oraz określeniu działań, których opóźnienie wpłynie na wydłużenie czasu całego.
  • Metoda łańcucha krytycznego (CCM) to technika modelowania używana do planowania i harmonogramowania zestawu działań. Jest ona podobna do metody ścieżki krytycznej (CPM), ale skupia się na zasobach potrzebnych do zrealizowania projektu .
  • Równoważenie zasobów (Resource Leveling) to technika wykorzystywana do analizy niezrównoważonego wykorzystania zasobów projektu i rozwiązywania konfliktów związanych z alokacją zasobów (tj. ludzi, materiałów lub sprzętu).
  • Analiza Pareto to technika identyfikacji tych przyczyn, które powodują większość problemów w projekcie (80% problemów pochodzi z 20% przyczyn). Może być przydatna w zarządzaniu ryzykiem lub jakością.

   

  Faza Zamykania projektu:

  • Doświadczenia – na koniec warsztatu uczestnicy podsumują wnioski wynikające z warsztatu w kontekście swoich doświadczeń projektowych.

  Uwagi

  Szkolenie trwa 1 dzień.

   

  Szkolenie i materiały szkoleniowe są oparte na:

  • PM² Guide 3.0
  • PM² Agile Guide
  • PMBOK® Guide
  • Kluczowych szablonach PM²
  • innych publikacjach
  • oraz doświadczeniach autorów szkolenia.

  Zestaw technik dobranych do tego warsztatu inspirowany jest zestawieniem przydatnych narzędzi ujętą w metodyce PM².

   

  Oferta obejmuje: 

  • Szkolenie stacjonarne*

  (*)Uwaga – Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego – jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

   

  Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  • zajęcia prowadzone przez autoryzowanego trenera
  • autoryzowane materiały szkoleniowe
  • egzamin certyfikacyjny
  • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
  • catering – przerwy kawowe oraz lunch
  • dyplom uczestnictwa

   

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl 

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:1800 PLNCena brutto:2214 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.2983 PLN – tabela nr. 135/C/NBP/2024, z dnia 2024-07-11. Obowiązująca od: 2024-07-14. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  Virtual Training
  Virtual - 2024-11-18 / 2024-11-18 PL
  Dodaj do koszyka