Data: 27/04/2021
Place: Virtual live event

———————————————————————–

Link do prezentacji

————————————————————————-

Wypełnij ankietę – możesz otrzymać książkę

————————————————————————

 

Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar (bezpłatny) przygotowany przez ekspertów z CloudBees.

Tytuł: Release Orchestration at scale – to connect your teams, environments and technology silos (EN)

Uwaga – prezentacja w języku angielskim!

W obszarze DevOps istnieje wiele narzędzi do automatyzacji i każdy zespół preferuje swój własny wybór (Jenkins, Ansible…). Ta wolność jest wspaniała, ale nadal istnieje potrzeba zarządzania całkowitym cyklem wytwarzania oprogramowania (Software Development Life Cycle) – łącząc wszystkie przypadki użycia: Continuous Integration, Continuous Delivery i Feature Flagging.

CloudBees CD, pomaga modelować portfolio aplikacji, definiować role i obowiązki dla różnych zespołów w różnych środowiskach (od DEV do PROD) oraz orkiestruje wszystkie zadania (ręczne i automatyczne) w ramach releasowania pipeline’ów.

Wszystkie działania związane z wydaniem aplikacji są zarządzane i mogą być połączone z Twoim rozwiązaniem ITSM (np. ServiceNow) – dzięki temu będą szybsze i bezpieczniejsze niż wcześniej. Dane są gromadzone centralnie, aby zapewnić zgodność i możliwość audytu za pomocą jednego przycisku. Dane te mogą być również wykorzystywane do celów wizualizacji (pulpity nawigacyjne i raporty).

WEBINAR jest BEZPŁATNY!!!

Podczas webinaru dowiesz się jak:

  • automatyzować deploymenty – zautomatyzować każdy deployment aplikacji w różnych środowiskach i rozmiarach.
  • zarządzać releasami – zarządzać procesem releasowania i zależnościami pomiędzy wieloma zespołami, technologiami i infrastrukturą.
  • Gain DevOps Insight – nowa kompleksowa metoda planowania, harmonogramowania i śledzenia releasów.

 

Data – 27.04.2021 godz. 11:00 [Webinar potrwa około 50 minut]

 

Prelegent: Stefan Kures – Dyrektor działu architektury rozwiązań EMEA i APAC, w CloudBees

obraz1.jpg

Ekspert w dziedzinie automatyzacji, gość od automatyzacji wydań zanim narodził się Jenkins, entuzjasta Linuksa i Open-Source, lubiący wielkie BBQ w każdy weekend.

Przez ostatnią dekadę Stefan skupiał się na rozwiązywaniu różnych wyzwań związanych z automatyzacją, co pozwoliło mu zebrać doświadczenia z różnych perspektyw (dev & ops), ale także połączyć różne silosy technologiczne (mainframe – tradycyjne serwery aplikacyjne – cloud native, w tym k8s). Ciągła interakcja z międzynarodowymi firmami i różnymi kulturami pozwala mu dzielić się wspaniałymi historiami i przypadkami użycia, w jaki sposób ludzie / firmy podchodzą do codziennych wyzwań w świecie, który jest zżerany przez oprogramowanie.

 

Współprowadzący:

  • Bartosz Niwiński – Director Channel Sales, Emerging Markets, CloudBees, Inc.
  • Filip Gontarz – CEO @OSEC

 

Rejestracja – konieczna w celu uzyskania linku do spotkania/webinaru. Link do rejestracji – poniżej:

 

REJESTRACJA!

Zgłoszenia przyjmujemy także na adres ba*****@os**.pl

Zapraszamy serdecznie!

 

***************************************************************************************

 

Title: Release Orchestration at scale – to connect your teams, environments and technology silos

Overview of event (ENG):

In the DevOps space there are many automation tools and every team is preferring their own choice (Jenkins, Ansible …). This freedom is great, but still there is the need to connect the automation silos and to orchestrate the complete Software Development Life Cycle – connecting all use cases: Continuous Integration, Continuous Delivery and Feature Flagging.

CloudBees CD, the market leading Application Release Orchestrator – helps to model your application portfolio, defines roles and responsibilities for different teams across your environments (from DEV to PROD) and orchestrates all tasks (manual or automated) within Release pipelines. All release activities are governed, can be connected to your ITSM solution (e.g. ServiceNow) and will be accelerated and more secure than before. Data is collected centrally to assure compliance and auditability with the press on a button and this data can also be used for visualization purposes (dashboards and reports).

During the webinar you will learn how to:

  • Automate deployments – Automate every application deployment in different environments and sizes
  • Orchestrate Releases – Manage release pipelines and dependencies across multiple teams, technologies and infrastructure
  • Gain DevOps Insight – a comprehensive new method to plan, schedule and track releases

 

Stefan Kures

Head of Solutions Architects EMEA & APAC

Automation expert, Release Automation guy before Jenkins was born, Linux and Open-Source enthusiast and enjoying great BBQ every weekend.

Over the past decade Stefan focused on solving various automation challenges and this allowed him to collect experience from different perspectives (dev & ops) but also to connect various technology silos (mainframe – traditional application servers – cloud native including k8s). The continuous interaction with international companies and different cultures allows him to share great stories and use cases about how people / companies are approaching day-to-day challenges in the world which is eaten by software.

***************************************************************************************